Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Характеристика спеціальності

161 «Хімічні технології та інженерія»

Підготовка фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» здійснюється коледжем з 2001 року.

Прийом на навчання здійснюється на базі:

базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 р. 10 м. ;

повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 р. 10 м.;

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – на другий або старші курси з терміном навчання 2 р. 10 м;

вищої освіти – на другий або старші курси з терміном навчання 2 р. 10 м .

При вступі на навчання на базі базової загальної середньої освіти випускники отримують також свідоцтво про повну загальну середню освіту. По завершенню навчання у коледжі випускники мають змогу продовжити навчання за  освітнім рівнем  «Бакалавр» за напрямом підготовки «Хімічні технології та інженерія» із  скороченим терміном навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України.

Вивчення спецдисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія» займає основне місце в підготовці майбутніх фахівців, які отримують знання із основних технологічних процесів  виробництва  деревних плитних матеріалів, деревних пластиків, целюлозо-паперового виробництва. Професійну підготовку за даною спеціальністю здійснюють викладачі  циклової комісія професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія», основним завданням яких є: підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальності «Хімічні технології та інженерія», що мають теоретичні знання та практичні навички відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти.

Викладачі успішно поєднують всі форми навчання, у тому числі і інноваційні. Це дає змогу студентам легше засвоювати матеріал, вони набувають навичок раціонально використовувати комп’ютер у своїй професійній діяльності, що являється важливим показником повноцінності сучасного спеціаліста. Велика увага приділяється практичній підготовці студентів безпосередньо на виробництві. Проводяться виїзні практичні роботи на деревообробних та меблевих виробництвах  міста, області та інших регіонів. З новим сучасним обладнанням та технологіями, студенти знайомляться на міжнародних виставках, які періодично проводяться у містах Києві та Львові.

Цикловою комісією забезпечується викладання спецдисциплін професійного напрямку: «Виробництво деревних плит», «Основи проектування виробництв плитних матеріалів», «Виробництво деревинних композиційних матеріалів», «Процеси і апарати», «Обладнання підприємств ХМПД», «Обладнання та технологія целюлозо-паперового виробництва», «Оздоблення деревних плит», «Деревинознавство» та інші.

Професійна компетентність фахового молодшого бакалавра забезпечується шляхом теоретичної та практичної підготовок.

Теоретична підготовка базується на вивченні циклів навчальних дисциплін, а саме:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 • математичної та природничо-наукової підготовки
 • професійно-практичної підготовки

Здійснення теоретичної та практичної підготовки проходить  в обладнаних відповідно до сучасних потреб спеціалізованих навчальних кабінетах, майстернях та на виробничій базі деревопереробних підприємств м. Костопіль.

Отримані знання та практичні навики  випускники коледжу підтверджують перед державною екзаменаційною комісією шляхом захисту дипломного проєкту.

Державна екзаменаційна комісія за результатами захисту присвоює випускнику кваліфікацію техніка-технолога та дає дозвіл на виготовлення та вручення диплому «Фахового молодшого бакалавра» державного зразка.

Випускники спеціальності «Хімічні технології та інженерія» є фаховими молодшими бакалаврами, техніками-технологами в галузі виробництва деревностружкових та деревноволокнистих плит, деревних пластиків, фанери, декоративних паперовошаруватих пластиків, паперу і картону та готові до діяльності на підприємствах, в організаціях деревообробної та деревопереробної галузей і можуть працювати:

 • майстром виробництва
 • майстром цеху
 • майстром основної виробничої дільниці
 • майстром зміни
 • майстром контрольної дільниці
 • техніком-лаборантом
 • технологом
 • диспетчером виробництва.

Виробничі функції, які може виконувати фаховий молодший бакалавр:

Організаційна

 • організація діяльності підлеглого персоналу
 • планування роботи на дільниці
 • забезпечення виробництва матеріальними ресурсами
 • організація дотримання безпеки та гігієни праці
 • організація захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації

Виконавська

 • забезпечення безперебійної роботи устаткування на дільниці
 • ведення періодичної звітності
 • забезпечення захисту підлеглого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації

Технологічна

 • забезпечення технологічного процесу виробництва заготовок та виробів з деревини
 • забезпечення сушіння деревини
 • забезпечення захисту і стійкості деревини проти дій біологічних, фізичних та інших факторів
 • корегування та вдосконалення технологічного процесу
 • проектування та впровадження у виробництво виробів з деревини
 • економічна оцінка діяльності виробничого підрозділу

Технічна

 • робота з нормативно-технологічною документацією
 • розробка і впровадження технологічних режимів
 • налагоджування та обслуговування сучасного деревообробного обладнання
 • використання в роботі засобів обчислювальної техніки

Контрольна

 • контроль якості сировини, матеріалів та готової продукції
 • контроль технологічної дисципліни у виробничих підрозділах
 • контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог

Високий рівень підготовки надає можливість випускникам у їх подальшій роботі якісно розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп’ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.