Будівництво та цивільна інженерія

      Характеристика спеціальності 192 ″Будівництво та цивільна інженерія″

 mst9bc3sk1yПідготовка фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (донедавна 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») здійснюється коледжем з 2001 року.

В 2014 році коледж успішно пройшов чергову акредитацію спеціальності з терміном дії сертифікату про акредитацію до 01.07.2019 року.

Ліцензований обсяг прийому на дану спеціальність складає 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання.

Прийом на навчання здійснюється на базі:

  • базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки 10 місяців;
  • повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки 10 місяців;
  • освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з терміном навчання 2 роки 6 місяців.

При вступі на навчання на базі базової загальної середньої освіти випускники отримують також атестат про повну загальну середню освіту. По завершенню навчання у коледжі випускники мають змогу продовжити навчання за  освітнім рівнем  «Бакалавр» за напрямом підготовки «Будівництво» із  скороченим терміном навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України.

Професійну підготовку за даною спеціальністю здійснюють викладачі  циклової комісії  професійних дисциплін  з напряму «Будівництво», яка є випусковою.

До її  складу входить  10  викладачів:  5 викладачів вищої категорії, (із них 1 викладач кандидат технічних наук, 1 викладач  має педагогічне звання викладач-методист), 2 викладачі другої категорії та 3 викладачі-спеціалісти.

Професійна компетентність  молодшого спеціаліста забезпечується шляхом  теоретичної та практичної підготовок.

Предыдущее изображение
Следующее изображение

info heading

info content

Теоретична підготовка базується на вивченні циклів навчальних дисциплін, а зокрема:

  • гуманітарної та соціально-економічної підготовки, який забезпечує формування знань про основи філософії, соціології, культурології, сприяє розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
  • математичної та природничо-наукової підготовки, який надає  базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії, знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій,  навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси, знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для засвоєння дисциплін професійної підготовки;
  • професійної підготовки, який дозволяє випускнику  читати будівельні креслення,  знати класифікацію та основні властивості і галузь застосування будівельних матеріалів і виробів, особливості конструктивних рішень будівель, користуватись нормативно-технічною і довідковою літературою,  планувати і реалізовувати відповідні заходи при будівництві,  застосовувати сучасні методи роботи з новою технікою, виконувати основні геодезичні роботи на будівельних майданчиках, знати   технологію ведення будівельних, ремонтних робіт,   організацію  будівельного майданчика, календарне  планування будівництва, підбір  комплектів  машин, механізмів і засобів малої механізації, правила приймання, транспортування, складування та зберігання конструкцій і матеріалів,  вміти  виконувати  розрахунки  та конструювати  будівельні  конструкції,  проектувати теплові оболонки будівель (утеплення зовнішніх стін, покриття будівель та підлог першого поверху), контролювати якість виконання будівельно-монтажних робіт;

Практична підготовка, забезпечує оволодіння випускником однією або декількома робітничими професіями, прийомами ведення геодезичних робіт, методами ведення, контролю якості та обліку виконаних робіт на будівельному майданчику.

За період навчання студенти проходять практику в навчальних майстернях, практику з отримання робітничої професії, технологічну та переддипломну практику.

       Здійснення теоретичної та практичної підготовки проходить  в обладнаних відповідно до сучасних потреб спеціалізованих навчальних кабінетах, майстернях та на виробничій базі будівельних підприємств міста, області та України в цілому.

Отримані знання та практичні навички випускники коледжу підтверджують перед державною екзаменаційною комісією шляхом захисту дипломного проекту.

        Державна екзаменаційна комісія за результатами захисту присвоює випускнику кваліфікацію техніка-будівельника та дає дозвіл на виготовлення та вручення диплому «Молодшого спеціаліста» державного зразка.

Дипломований фахівець за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»  може працювати на  посадах:

– техніка – будівельника;

– техніка – доглядача;

– техніка – проектувальника;

– техніка – лаборанта (будівництво);

– техніка з нормування праці;

– техніка з підготовки виробництва