Правила прийому для ОКР “Кваліфікований робітник”

Правила прийому до Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«кваліфікований робітник» на 2019 рік

 1. Загальна частина

Правила прийому до Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП ( далі – заклад освіти) для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» розроблені на основі Наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  освіти і науки  № 344 від 09.04.2014 і є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування.

 • До закладу освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом до закладу освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

       1.3.1. На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання десять місяців:

– столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів;

– муляр, пічник, штукатур.

       1.3.2. На базі базової загальної середньої освіти з терміном навчання три роки:

– столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів;

– муляр, пічник, штукатур;

– штукатур, лицювальник-плиточник, маляр.

        1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків регіонального бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного(регіонального) замовлення.

 1. Приймальна комісія
 • Прийом до закладу освіти здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор закладу освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 • Правила прийому до закладу освіти розроблені на основі Типових правил прийому, затверджені директором закладу освіти та погоджені з відділом професійно-технічної освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до закладу освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт закладу освіти та інформаційні стенди і мають обумовлювати:
 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками.
 1. Документи для вступу

 • Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством(форма 086-У);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см. ;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 • Проведення прийому заяв та документів, а також співбесід в закладі освіти здійснюється з 01 червня 2019 р.
 • Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця: з 900 по 1700, обідня перерва: з 1300 по 1400;

субота:  900 – 1300;

неділя – вихідний день .

 • Прийом документів від вступників завершується 31 серпня 2019 року.

 

 1. Умови прийому

 • Прийом до закладу освіти проводиться шляхом співбесіди та конкурсного відбору за середнім балом атестата (свідоцтва про освіту) від більшого до меншого.
 • Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
 • Особи, які без поважних причин не з’явились на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати , до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 1. Зарахування
  • До закладу освіти зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови   Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року

№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.    Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських

 олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до закладу освіти за цільовим направленням на навчання.

      5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   закладу освіти.

      5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

      5.5.  Зарахування до закладу освіти здійснюється наказом  директора.

      5.6. Після конкурсного відбору зарахування до закладу освіти може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

      5.7. Зарахування до закладу освіти на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків регіонального бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

 1. Прикінцеві положення

     6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного (регіонального) замовлення на прийом з окремих професій заклад освіти може проводити додатковий прийом.

    6.2. Особам, які не зараховані до закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

    6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

    6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти, Рівненською обласною державною адміністрацією та створеними нею органами управління професійно-технічною освітою.

 

Ухвалено на засіданні педагогічної ради

Костопільського будівельно-технологічного

коледжу НУВГП

протокол №            від                     2018 року